SMC VHS系列三通残压释放阀

SMC VHS系列三通残压释放阀特点

*残压释放时,因手轮可以锁住,可防止误操作。
*有指示(SUP、EXH)窗,给排气状态一目了然。
*可与 F.R.L.组合元件模块式连接。

SMC VHS系列三通残压释放阀主要参数

参见SMC样本。

SMC VHS系列三通残压释放阀型号列表

VHS2000-01 VHS3000-F03 VHS4000-04-X1 VHS401-N03 VHS4510-06
VHS2000-02 VHS3000-N02 VHS400-02 VHS403-03-X1 VHS4510-06-X1
VHS2000-02-X1 VHS3000-N03 VHS400-02-X1 VHS403-04-X1 VHS500-06
VHS2000-F02 VHS3000-WE31J109 VHS400-02-X116 VHS40-F04 VHS500-06-X1
VHS2000-N02 VHS30-02 VHS400-03 VHS40-N02 VHS500-10-X1
VHS20-01 VHS30-02-B VHS400-03-X1 VHS40-N04-Z VHS50-06
VHS20-02 VHS30-02-R VHS400-04 VHS40-WO13K069 VHS50-06-B
VHS20-02-B VHS30-03 VHS400-04-X1 VHS4500-02-X1 VHS50-06-R
VHS20-02-R VHS30-03-R VHS400-04-X116 VHS4500-03 VHS500-F06
VHS20-02-X1 VHS30-03-R-X1 VHS4000-F04 VHS4500-03-R VHS50-10
VHS20-02-X502 VHS30-03-X1 VHS40-02 VHS4500-03-R-X1 VHS501-06
VHS20-F01 VHS30-F03 VHS40-03 VHS4500-03-R-X116 VHS501-06-X1
VHS20-F02 VHS30-N03 VHS40-03-X1 VHS4500-03-X1 VHS50-10-X113
VHS20-F02-R VHS30-N03-RZ VHS40-04 VHS4500-03-X116 VHS503-06-X1
VHS20-F02-R-X113 VHS30-N03-Z VHS40-04 VHS4500-04 VHS50-F06-R
VHS20-N02 VHS3500-02 VHS40-04-B VHS4500-04-R-X1 VHS5500-06
VHS2500-01 VHS3500-02-X1 VHS40-04-R VHS4500-04-X1 VHS5500-06-R-X1
VHS2500-01-X1 VHS3500-02-X116 VHS40-04-X1 VHS4500-04-X116 VHS5500-06-X1
VHS2500-02 VHS3500-03 VHS40-06 VHS4500-F04 VHS5500-06-X116
VHS2500-02-R-X1 VHS3500-03-R VHS40-06-X1 VHS4500-F04-X1 VHS5500-10
VHS2500-02-X1 VHS3500-03-R-X1 VHS400-F03 VHS4500-F04-X116 VHS5500-10-R
VHS2500-02-X116 VHS3500-03-R-X116 VHS400-N02 VHS4500-N02-X116 VHS5500-10-X1
VHS2500-N01-X116 VHS3500-03-X1 VHS400-N03 VHS4503-02-X1 VHS5500-10-X116
VHS2503-02-X1 VHS3500-03-X116 VHS400-N04 VHS4503-03-R-X1 VHS5500-F06-X116
VHS3000-02 VHS3500-03-X518 VHS401-02 VHS4503-03-X1 VHS5500-F10
VHS3000-02-X1 VHS3500-F03 VHS401-02-X1 VHS4503-04-R-X1 VHS5500-F10-X116
VHS3000-03 VHS4000-02 VHS401-02-X116 VHS4503-04-X1 VHS5500-N06-X116
VHS3000-03-R VHS4000-02-X1 VHS401-03 VHS4510-03 VHS5503-06-R-X1
VHS3000-03-R-X1 VHS4000-03 VHS401-03-X1 VHS4510-03-X1 VHS5510-06
VHS3000-03-WE31J066 VHS4000-03-X1 VHS401-04 VHS4510-04 VHS5510-06-X1
VHS3000-03-X1 VHS4000-04 VHS401-04-X1 VHS4510-04-R VHS5510-06-X1
VHS3000-F02 VHS4000-04-R-X1 VHS401-04-X116 VHS4510-04-X1 VHS5510-10-X1